FƏTHƏLİ BƏY HALİ GƏNCƏVİ. ŞEİRLƏR

Tərtibçi: Paşa Kərimov

Şairin Əlyazmalar İnstitutundakı əlyazmasından götürülmüş şeirlər toplusuna onun lirik aşiqanə... ƏTRAFLI

ƏLYAZMAŞÜNASLIQ TƏDQİQATLARININ ELMMETRİYASI

Müəllif: Cavid Cəfərov

Kitabda Əlyazmalar İnstitutunun alim və mütəxəssislərinin 1950-2020-ci illərdəki elmi-tədqiqat və nəşr fəallığı... ƏTRAFLI

MƏHƏMMƏD AĞA MÜCTƏHİDZADƏ – ƏSƏRLƏRİ

Tərtibçi: Raqub Kərimov

Kitabda təzkirəçi-şair Məhəmməd ağa Müctəhidzadənin sonsuz məhəbbətlə qələmə aldığı Vətəni - Qarabağın... ƏTRAFLI

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTU. BİBLİOQRAFİYA (2006-2020)

Tərtibçi: Cavid Cəfərov

Biblioqrafiyada 567 adda kitabın, 3500-dən artıq məqalə və dissertasiya işinin təsviri əks olunub... ƏTRAFLI

NASİRƏDDİN ŞAHIN YOL QEYDLƏRİ

Tərtibçi: Əkrəm Bağırov

Kitab Qacarlar sülaləsinin dördüncü hökmdarı olan Nasirəddin şahın ölkədaxili səfərləri ilə yanaşı... ƏTRAFLI

ŞİRVANŞAHLAR YURDU

Tərtibçi: Tahirə Həsənzadə

Kitabda Şirvanşahlar yurdundan, vaxtilə Albaniya, Arran və Şirvan deyə anılan “Qafqaz Azərbay... ƏTRAFLI

“NİZAMİ GƏNCƏVİ – 880”
BİBLİOQRAFİYA

Tərtibçi: Aybəniz Əliyeva-Kəngərli

Biblioqrafiyada Nizami Gəncəvinin həyatı və ölməz yaradıcılığı haqqında Azərbaycan və xarici dillərdə... ƏTRAFLI

N.VƏZİROV – MİLLİ İRFANA XİDMƏT ETMİŞ NADİR SİMA

Tərtibçi: Əzizə Ələkbərova

Nəşrdə Qarabağ, Şuşa ədəbi mühitinin yetirməsi, Milli teatrın və Azərbaycan dramaturgi... ƏTRAFLI

ŞƏMSƏDDİN SAMİNİN HƏYATI, MÜHİTİ VƏ YARADICILIĞI

Müəllif: Rəna İskəndərli

Tədqiqatçı, dilçi, dram və roman müəllifi Şəmsəddin Saminin (1850-1904) elmi-bədii... ƏTRAFLI

AZƏRBAYCANCA-FARSCA ŞƏKİLLİ LÜĞƏT

Müəllif: Familə Nəcəfova

Şəkilli lüğətə 143 mövzuda 4300 söz, 100-ə yaxın söz birləşməsi və cümlə daxil edilib... ƏTRAFLI

NADİR ŞAH ƏFŞARIN FƏRMAN VƏ MƏKTUBLARI

Tərtibçi: Ə.Bağırov, R.Şeyxzamanov

Kitaba Azərbaycanın, eləcə də bütün Yaxın Şərqin həm hərb tarixində, həm də siyasi həyatında... ƏTRAFLI

FİRİDUN İBRAHİMİ "AZƏRBAYCANIN QƏDİM TARİXİNDƏN"

Tərtibçi: Tahirə Həsənzadə

Kitabda yer alan “Azərbaycan gözəl və sərvətli bir ölkədir”, “Böyük əcdadlarımız Midiyalılar”.... ƏTRAFLI

ÜRƏK DOSTU,
KÖNÜL HƏMDƏMİ

Müəllif: Vərağa Abbaslı, Arif Sərraf

Nəşrdə orta əsrlərin ensiklopediyası da adlandırılan bu məşhur qəsidə beyt-beyt, misra-misra... ƏTRAFLI

NİZAMİ GƏNCƏVİ VƏ AZƏRBAYCAN XALQ YARADICILIĞI

Tərtibçi: Əzizağa Nəcəfov

tədqiqat işinin əsas hissəsi Nizami yaradıcılığında Azərbaycan folkloru və xalq... ƏTRAFLI

NİZAMİNİN DÖVRÜ
VƏ HƏYATI

Tərtibçi: Nailə Səmədova

“Nizaminin dövrü və həyatı” əsərində Şərqin böyük şairləri Məhsəti Gəncəvinin, Ömər Xəyyamın... ƏTRAFLI

NİZAMİ VƏ TARİX

Müəllif: Teymur Kərimli

Monoqrafiyada Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında tarixi şəxsiyyət və tarixi hadisə problemi... ƏTRAFLI

XƏVƏRNƏQ QƏSRİ: TARİX VƏ BƏDİİ HƏQİQƏT

Müəllif: Əzizağa Nəcəfzadə

Kitabda böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin “Yeddi gözəl” poemasında yer alan “Simnar... ƏTRAFLI

ƏBDÜRRƏHİM BƏY HAQVERDİYEV ARXİVİNDƏN NÜMUNƏLƏR

Müəllif: Nailə Səmədova, Könül Bağırova

Kitabda Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin öz məşhur sələflərinin ədəbi ənənələrinin layiqli davamçısı... ƏTRAFLI

QARABAĞLI PİR MƏHƏMMƏDİN “MƏNAQİBNAMƏ”Sİ

Müəllif: Şəhla Xəlilli, Fariz Xəlilli

Kitabda həm “Mənaqibnamə”, həm də “Silsilənamə” risalələrinə əsaslanaraq Qarabağlı Pir... ƏTRAFLI

ƏBDÜRRƏHİM BƏY
HAQVERDİYEV-150

Müəllif: Sonaxanım Hadiyeva

Nəşrdə yazıçı haqqında dövri mətbuatda və toplularda dərc olunmuş, əsasən dramaturqun müasirlərinin... ƏTRAFLI

ŞƏXSİ ARXİVLƏR VƏ EPİSTOLYAR NÜMUNƏLƏR

Müəllif: Aytən Quliyeva

Monoqrafiyada ədəbi epistolyar irsin ədəbiyyat və ictimai fikir tariximizdə yeri və rolundan bəhs edilir. ƏTRAFLI