MƏNBƏLƏR   

Elektron Məlumat Bazasının yaradılması zamanı aşağıdakı mənbələrdən istifadə olunmuşdur:

 • AMEA Əlyazmalar İnstitutu. Biblioqrafiya (1950-2005) / tərt. ed. A.Xəlilov.– Bakı: Nurlan. – 2005, – 280 s.
 • AMEA Əlyazmalar İnstitutu. Biblioqrafiya (2006-2020) / tərt. ed. C.Cəfərov. – Bakı: Elm və təhsil. – 2021, – 372 s.

BAZANIN BİBLİOQRAFİK TƏRKİBİ

 • Monoqrafiyalar
 • Müəllif əsərləri
 • Tərcümələr
 • Transliterasiyalar
 • Dərs vəsaitləri
 • Kataloqlar
 • Biblioqrafiyalar
 • Arxiv təsvirləri
 • Jurnal məqalələri
 • Mətbu məqalələr
 • Məruzə və tezislər
 • Müqəddimələr, çıxışlar
 • Dissertasiya işləri

AXTARIŞ QAYDASI

Elektron Məlumat Bazasında axtarış zamanı iki və daha artıq sözdən ibarət sorğular "..." işarəsi daxilində verildikdə (məsələn, "Azərbaycan əlyazma kitabı") daha konkret nəticə əldə olunacaqdır.

Copyright © 2021- | AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu. Bütün hüquqlar qorunur. ARXİVARİUS 2.0