MƏNBƏLƏR   

Elektron Məlumat Bazasının yaradılması zamanı aşağıdakı mənbələrdən istifadə olunmuşdur:

 • AMEA Əlyazmalar İnstitutu. Biblioqrafiya (1950-2005) / tərt. ed. A.Xəlilov.– Bakı: Nurlan. – 2005, – 280 s.
 • AMEA Əlyazmalar İnstitutu. Biblioqrafiya (2006-2020) / tərt. ed. C.Cəfərov. – Bakı: Elm və təhsil. – 2021, – 372 s.
 • Əski çap kitabları kataloqu [Türkdilli kitablar C. 1] / tərt. ed. M.Adilov. – Bakı: Nurlan, – 2008, – 250 s.
 • Əski çap kitabları kataloqu [Farsdilli kitablar C. 2] / tərt. ed. T.Həsənzadə. – Bakı: Nurlan, – 2007, – 440 s.
 • Əski çap kitabları kataloqu [Ərəbdilli kitablar C. 3] / tərt. ed. K.Şərifli. – Bakı: Nurlan, – 2010, – 412 s.
 • Əski çap kitabları kataloqu [Rusdilli, fransızdilli, almandilli, ingilisdilli kitablar C. 4 ] / tərt.- ed. M.Adilov, S.Sadıxova, S.Əliyeva. – Bakı: Nurlan,– 2011, – 190 s.

BAZANIN BİBLİOQRAFİK TƏRKİBİ

 • Əski çap kitabları
 • Daşbasma kitablar
 • Monoqrafiyalar
 • Müəllif əsərləri
 • Tərcümələr
 • Transliterasiyalar
 • Dərs vəsaitləri
 • Kataloqlar
 • Biblioqrafiyalar
 • Arxiv təsvirləri
 • Jurnal məqalələri
 • Mətbu məqalələr
 • Məruzə və tezislər
 • Müqəddimələr, çıxışlar
 • Dissertasiya işləri
 • Avtoreferatlar

AXTARIŞ QAYDASI

Elektron Məlumat Bazasında axtarış zamanı iki və daha artıq sözdən ibarət sorğular "..." işarəsi daxilində verildikdə (məsələn, "Azərbaycan əlyazma kitabı") daha konkret nəticə əldə olunacaqdır.

Hər iki kataloqda çoxparametrli axtarış aparmaq mümkündür. Müəllif, sörlövhə, nəşr yeri, nəşr ili, nəşr dili, saxlanma şifrəsi kimi xüsusiyyətlərdən hər hansı birini bilməklə sorğunu tamamlamaq olar.

Copyright © 2021- | AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu. Bütün hüquqlar qorunur. ARXİVARİUS 2.0