Avtoreferatlar » Əlyazmalar İnstitutuAvtoreferatlar

Əlyazmalar İnstitutunda yerinə yetirilən və müdafiə olunan işlərin avtoreferatları:
1. Seyid Camal Mehdi oğlu Gülşəni. Sədrəddin Konyəvinin dini-fəlsəfi baxışları.
Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı-2018;
2. Oruc İslam oğlu Quliyev. Müstəqillik illərində Azərbaycan respublikasında şəhər əhalisinə kitabxana-informasiya xidməti (Bakı, Gəncə və Naxçıvan kütləvi kitabxanalarının iş təcrübəsi əsasında).
Tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın referatı. Bakı-2018;
3. Nuru Tahir oğlu İmanov. Əbu Cəfər ət-Tusiyə görə Quranda nəxs ayələr.
Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı-2018;
4. Əlirza Ağakərim oğlu Qafarov. Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin elmi-ictimai fəailiyyəti
Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı-2018;
5. Adilə Tariyel qızı Abdullayeva. Cəmiyyətdə informasiya mədəniyyətinin formalaşmasında kitabxanaların iştirakı.
Tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı-2017;
6. Validə Vahid qızı Həsənova. Azərbaycamn nağıllarının nəşri və tədqiqi təcrübəsinə dair biblioqrafik informasiya resursu (təşəkülü, inkişafı və müasir vəziyyəti).
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı-2017;
7. Fuad İzzət oğlu Nurullayev. Akademik Vasim Məmmədəliyevin elmi-dini fəaliyyəti.
Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı-2017;
8. Yaqub İsmayıl oğlu Mütəllibi-Qolozani. İslamda valideyn-övlad münasibəti və uşaq tərbiyəsi.
Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı-2017;
9. Orxan Fəxrəddin oğlu Ağamirzəyev. AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının informasiya fəaliyyətinin menecment problemləri.
Tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı-2017.

Əlyazmalar İnstitutunda yerinə yetirilən işlərin avtoreferatları
1. Aytən Ələsgər qızı Quliyeva. Şəxsi arxivlərdə ədəbi epistolyar irs. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanınavtoreferatı. Bakı-2017;
2. Jalə Süleyman qızı Şükürova. Əziz Dövlətabadinin “Süxənvərani-Azərbaycan” təzkirəsi Azərbaycan ədəbiyyatının öyrənilməsində bir qaynaq kimi. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı-2017;
3. Könül Sabir qızı Bağırova. Azər Buzovnalının poetik irsi. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı-2018;
4. Samirə Ağababa qızı Əliyeva. Şərəf xanım Ər-ruminin “Divan”ninin tekstoloji-filoloji tədqiqi. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı-2017;
5. Raqub Şahmar oğlu Kərimov. Qasım bəy Zakir: həyatı, dövrü, mühiti və müasirləri.Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı-2017.

Əlyazmalar İnstitutunda müdafiə olunan işlərin avtoreferatları
1. Axundov Piri Fərhad oğlu.XX əsrdə islamda islahatçılıq meyilləri (Azərbaycan və Türkiyənin timsalında). Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı-2018.


Əlyazmalar İnstitutunda yerinə yetirilən və müdafiə olunan işlərin avtoreferatları
1. Hüseynova Solmaz Nemət qızı. Ərəb ədəbi dilində felin təsirlilik və təsirsizlik kateqoriyası, 10.02.12-Sami dillər, filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2006.
2. İslamzadə Xalidə Faiq qızı. Dini və tarixi mənbələrdə Zülqərneynin şəxsiyyəti, 21.00.01-Dinşünaslıq, ilahiyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2007.
3. İlkin Ənvər oğlu Əlimuradov. IX-X əsrlər Azərbaycan alimi Əhməd ibn Harun Əl-Bərdicinin hədis fəaliyyəti, 09.00.13-Dinşünaslıq, mədəniyyətin fəlsəfəsi, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2010.
4. Şəhla Abdulla qızı Abdullayeva. Fəridəddin Əttarın “Məntiqüt-teyr” əsəri və Azərbaycan ədəbiyyatı (“Şeyx Sənan” hekayəti əsasında), 10.01.03-Dünya ədəbiyyatı (fars ədəbiyyatı), 10.01.01-Azərbaycan ədəbiyyatı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2010. 5. Əhmədov Nizaməddin Vahid oğlu. İslam hüququnun əsas mənbələri (Hənəfi hüquq məktəbi üzrə), 21.00.01-Dinşünaslıq, ilahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2011.
6. Ceyhun Valeh oğlu Məmmədov. “Şəmsəddin Əs-Səxavi və onun “Richanul-Kəffəti fi bəyəni nuzbətin min əxbərli əhlis-suffə” əsərinin İslamda yeri”, 21.00.01-Dinşünaslıq, ilahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2011.
7. Məcid Əkbər oğlu Bavərdi. Quranda zikr, 21.00.01-Dinşünaslıq, ilahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2011.
8. Ağayev Ceyhun Şakir oğlu. Məhəmməd Füzulinin “Hədiqətüs-süəda” əsərində iman və əqidə uğrunda mübarizə, 09.00.13-Dinşünaslıq, mədəniyyətin fəlsəfəsi, fəlsəfə elmləri üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2012.
9. Həsənov Əkrəm Bəhram oğlu. “Salman Əl-Farisinin erkən İslam tarixində rolu” (Məhəmməd Əs-Səxavinin “Ət-Təhsil vəl-bəyan fi siyaq qissətis-seyyid Salman” əsəri əsasında), 7213.01-Dinşünaslıq, ilahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2013.
10. Məhəmmədəli Hüseyn oğlu Cəhdi. Quranda və hədislərdə əfv məsələləri, 7213.01-Dinşünaslıq, ilahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2013.
11. Möhsün Hüseyn oğlu Teymuri.Abbasilər dövründə ərəb dilçiliyinin inkişafında iranlı alimlərin rolu, 5713.01-Sami dilləri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2013.
12. Xədicə Seyid Əhməd qızı Buturabi. Dini təlimlərdə təbiət və ekologiyaya münasibət, 7213.01-Dinşünaslıq, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2014.
13. Leyla Xosrov qızı Rəhimi. Nəsirəddin Tusinin “Əxlaqi-Nasiri” əsərində dini-etik məsələlər, 7213.01-Dinşünaslıq, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2014.
14. Məhəmmədrza Zakir Abbasəli Səməd oğlu. İslamda, xristianlıqda və yəhudilikdə cəza qanunlarının müqayisəli təhlili, 7213.01-Dinşünaslıq, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2014.
15. Məryəm Məhəmməd qızı İshaqzadə. Qurani-Kərimin erkən təfsirçiləri (əhli-beytin təfsir üsulu), 7213.01-Dinşünaslıq, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2014.
16. Rübabə Bahadır qızı Şirinova. Yusif Dövlətoğlu və onun “Mənzum fiqh”əsəri hənəfilik tarixinin öyrənilməsində mənbə kimi, 7213.01-Dinşünaslıq, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2014.
17. Faizə Əbülfəzl qızı Müslihi Müslihabadi. İslamda rasionalizmin sosial aspektləri, 7213.01-Dinşünaslıq, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2015.
18. Məryəm Məhəmməd qızı Zarei Əqdəm. Quran hökmlərinin insanın ictimai təkamülündə rolu, 7213.01-Dinşünaslıq, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2015.
19. Şüca Fətəli oğlu Cavanpərəst-Şeyxani. Quranda Təfəkkür, 7213.01-Dinşünaslıq, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2015.
20. Hadi Ümidəli oğlu Həqqufəxr.Kəlim Kaşani "Divan"ının tekstoloji-filoloji tədqiqi. Filologiya, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2016.
21. Paknuş İbrahim oğlu Teymuri. Təskin Şirazinin "Sərv və Gül" ("Fələknaznamə") əsərinin filoloji thlili. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2016.
22. Nigar Xan qızı Babaxanova. Azərbaycan kitabxanaları beynəlxalq informasiya mühitində (AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının təcrübəsi əsasında). Tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2016.
23. Adilə Tariyel qızı Abdullayeva. Cəmiyyətdə informasiya mədəniyyətinin formalaşmasında kitabxanaların iştirakı. Tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2017.

Əlyazmalar İnstitutunda müdafiə olunan işlərin avtoreferatları
1. Mahmudova Gülnur Yaqub qızı. Ərəb ədəbi dilində sinonimiya, 10.02.12-Sami dillər, filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2005.
2. Məmmədova Kəmalə Asəf qızı. Nurçuluq: tarixi və müasir durumu, 09.00.13-Dinşünaslıq, mədəniyyətin fəlsəfəsi, fəlsəfə elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2005.
3. Süleyman Qurbanəli Rəhman oğlu. Ərəb fonetikasında, leksikoqrafiyasında və orfoqrafiyasında həmzə, 10.02.12-Sami dillər, filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2005.
4. Vüqar aydın oğlu Qaradağlı. Qurani-Kərimin qiraəti və onun linqvistik əsasları, 10.02.12-Sami dillər, filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2005.
5. Aytən Yalçın qızı Əlizadə. Müasir ərəb dilçiliyində reformist cərəyanlar, 10.02.12-Sami dillər, filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2006.
6. Könül İmran qızı Yusifova. XX əsrdə Azərbaycanda ərəb dilçiliyinin təşəkkülü və inkişafı, 10.02.12-Sami dillər, filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2007.
7. Səbinə Həmid qızı Mirzəyeva. İslamda uşaq hüququ, 21.00.01-Dinşünaslıq, ilahiyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2007.
8. Seymur Musarza oğlu Əhmədov. Ərəb dilinin İraq dialekti və onun İraq-Türkman dili ilə əlaqəsi, 10.02.12-Sami dillər, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2010.
9. Elnur Təvəkkül oğlu Əliyev. Qurani-Kərimin təfsir növləri, 09.00.13-Dinşünaslıq, mədəniyyətin fəlsəfəsi, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2011.
10. Sevda Cümşüd qızı Hüseynova. Tarixi inkişaf, din və müharibə amillərinin qarşılıqlı təsir dinamikası, 09.00.13-Dinşünaslıq, mədəniyyətin fəlsəfəsi, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2011.
11. Anar Vaqif oğlu Həsənli. Qloballaşma şəraitində Azərbaycanda dini-mədəni dəyərlərin inkişaf tendensiyaları, 7213.01-Dinşünaslıq, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2013.
12. Əsgər İmran oğlu Abidzadə Əndərian. “Əmr bil-məruf və nəhy anil-münkər”in Quranda və hədislərdə yeri, 7213.01-Dinşünaslıq, ilahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2013.
13. Mirniyaz Mürsəl oğlu Mürsəlov. Kisainin qiraət sistemi, 7202.01-Fəlsəfi antropologiya, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2013.
14. Məhəmməd Ramazanəli oğlu Vəlixah. Qur`an və dini plüralizm, 7213.01-Dinşünaslıq, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2014.
15. Günay Qarasim qızı Tağızadə. Müasir Azərbaycanda qeyri-ənənvi islam təlimləri, 7213.01-Dinşünaslıq. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2016.
16. Roida Oqtay qızı Rzayeva. Postmodern və Türkiyə ictimai şüuruunun inkişaf konseptlərinin təhlili. 7213.01-Dinşünaslıq.Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2016.

Əlyazmalar İnstitutunda yerinə yetirilən işlərin avtoreferatları
1. Mehmet Mehmet Celil Rıhtım. Şərq Ədəbiyyatında xəlvətlilik təsəvvüfi görüşlərinin təşəkkülü və Seyid Yəhya Bakuvi yaradıcılığı (əlyazma qaynaqları əsasında), 10.01.02- Türk xalqları ədəbiyyatı, 09.00.03- Fəlsəfə tarixi, filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2005.
2. Vüsalə Azər qızı Səmədova. XV-XVII əsrlər türk təzkirələrinin strukturu və spesifikası (əlyazma qaynaqları əsasında), 10.01.02- Türk xalqları ədəbiyyatı, filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2006.
3. Aygül Ağamusa qızı Hacıyeva. Türk və Azərbaycan dillərində gül adları, 10.02.06-Türk dilləri, filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2007.
4. İslamzadə Xalidə Faiq qızı. Dini və tarixi mənbələrdə Zülqərneynin şəxsiyyəti, 21.00.01-Dinşünaslıq, ilahiyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2007.
5. Qiymət Məmmədiyə qızı Məhərrəmli. Şahin Fazil “Divan”ı və klassik ədəbi ənənələr, 10.01.01-Azərbaycan ədəbiyyatı, filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2007.
6. Nailə Balabəy qızı Mustafayeva. XIX-XX yüzilliklərdə Məhəmməd Füzuli lirikası əsasında yazılmış təxmislər, 10.01.01-Azərbaycan ədəbiyyatı, filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2007.
7. Hüseynova Aynur Zahid qızı. Ərəb poeziyasında mədhiyyə janrı və Əl-Busirinin yaradıcılığı, 10.01.03-Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı), filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2008.
8. Nəcəfov Həsənağa Hüseynağa oğlu. Məğribi Təbrizinin həyat və yaradıcılığı, 10.01.01-Azərbaycan ədəbiyyatı, filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2008.
9. Telli Vidadi qızı Axundova. Əhməd rəsmi Əfəndinin “Xülasətül-etibar” əsəri XVIII əsr Türkiyə Diplomatiyası tarixinə dair ilk mənbə kimi, 07.00.03-Ümumi tarix, 07.00.15- Beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasətin tarixi, tarix elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2008.
10. Şəhla Abdulla qızı Abdullayeva. Fəridəddin Əttarın “Məntiqüt-teyr”əsəri və Azərbaycan ədəbiyyatı (“Şeyx Sənan” hekayəti əsasında) 10.01.03-Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı), 10.01.01-Azərbaycan ədəbiyyatı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2010.
11. Rasim Salman oğlu Hüseynov. Mahmud Baqi “Divan”ının müqayisəli tekstoloji-filoloji tədqiqatı, 10.01.02- Türk xalqları ədəbiyyatı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2010.
12. Afaq Mirzə qızı Əliyeva. Cəlil Məmmədquluzadə irsinin nəşri məsələləri, 10.01.08-Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Mətnşünaslıq, 10.01.01-Azərbaycan ədəbiyyatı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2011.
13. Nailə Əbdül qızı Səmədova. Azərbaycan memuar ədəbiyyatının yaranması, təşəkkülü və inkişaf mərhələləri, 10.01.01-Azərbaycan ədəbiyyatı, filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2011.
14. Şərifova Aysel Kamandar qızı. Ümmi İsanın “Mehri və Vəfa” məsnəvisinin paleoqrafik, orfoqrafik və leksikoloji tədqiqi, 10.02.01- Azərbaycan dili, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2011.
15. Paşa Əli oğlu Kərimov. XVII əsr Anadilli Azərbaycan lirikası, 10.01.01-Azərbaycan ədəbiyyatı, filologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2012.
16. Əhmədi Müqəddəm Əliəkbər Qulam Hüseyn oğlu. Əsirəddin Əxsikəti “Divan”ının filoloji-tekstoloji tədqiqi, 5718.01-Dünya ədəbiyyatı (fars ədəbiyyatı), filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2013.
17. Əbdülrza Balazadə Məcidi Qulahüseyn oğlu. Ə.Firdovsinin “Şəhnamə”əsərindəki Siyavuş və Südabə surətlərinin müqayisəli-tipoloji təhlili, 5718.01-Dünya ədəbiyyatı (fars ədəbiyyatı), filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2014.
18. Qətibə Vaqif qızı Quliyeva. “Xuastuanift”in (“Manixeylərin tövbə duası”) dili, 5710.01-Türk dilləri, 5718.01-Dünya ədəbiyyatı (fars ədəbiyyatı), filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2015.
19. İbrahim Nəsir oğlu Quliyev. Nizami yaradiciliğinda zərdüştilik.5716.01 – Azərbaycan ədəbiyyatı. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı, 2016.
20. Tünzalə Əlizadə qızı Mustafayeva. Yəhya bəy Dukaqini və onun "Gəncineyi-raz" əsəri. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı. İxtisas: 5717.01-Türk xalqları ədəbiyyatı. Bakı, 2016.
21. Zəkiyyə Ağababa qzı Əbilova. Axund Hacı Ağamirzə Əbdülkərim ağa Badkubinin yaradılcılığında islam əqaidi, 7214.01- Dinin tarixi və fəlsəfəsi. Fəlsəfə qzrə elmlər doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2016.
22. İlahə Xaləddin qızı Vəliyeva. Sədi Sani Qarabağı əsərlərinin tekstoloji-filoloji tədqiqi, 5721.01-Azərbaycan əədəbiyyatı. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2016.

Əlyazmalar İnstitutunda aparıcı müəssisə olan işlərin avtoreferatları
1. Əsgər Adil oğlu Rəsulov. Türk ədəbiyyatında bədii-publisistik janrların yaranması və inkişaf yolları, 10.01.02-Türk xalqları ədəbiyyatı, filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2005.
2. Nairə Pünhan qızı Əfəndiyeva. Orta əsrlər ərəb məqamələrinin Qərbi Avropa ədəbiyyatına təsiri, 10.01.03-Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı), filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2005.
3. Bayramova Lalə Məzahir qızı. “Min bir gecə” ərəb ədəbiyyatının mədəni-tarixi abidəsi kimi, 10.01.03-Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı), filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2006.
4. Kömürcü Əhmət Dursun oğlu. Ərəb ədəbi tənqidinin inkişafında Qudamə ibn Cəfər mərhələsi, 10.01.03-Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı), filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2006.
5. Kəminə Həvil qızı Məmmədova. XIII əsr farsdilli bədii nəsri (Dəqaiqi Mərvəzinin “Bəxtiyarnamə” əsəri əsasında), 10.01.03-Dünya ədəbiyyatı (fars ədəbiyyatı), filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2007.
6. Natavan Seyid qızı Mustafayeva. Rəfiq Zəka yaradıcılığında türkçülük və Türkiyə, 10.01.02- Türk xalqları ədəbiyyatı, 10.01.01-Azərbaycan ədəbiyyatı, filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2007.
7. Əfsanə İbad qızı Məmmədova. Orta əsrlər ərəb şairi Əbu Ət-Tayyib Əl-Mütənəbbi poeziyasında Əxlaqi-Didaktik motivlər, 10.01.03-Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı), filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2008.
8. Məmmədova Könül Əbülfəz qızı. Məhəmməd ibn Səllam Əl-Cüməhinin tabaqatüş-şüərail-cəhiliyyin val-islamiyyin əsərinin ərəb ədəbiyyatı tarixində rolu, 10.01.03-Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı), filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2008.
9. Sənan Məmmədəli oğlu İbrahimov. Klassik Azərbaycan poeziyasında ideya və mövzu problemləri (XIII əsrədək), 10.01.01-Azərbaycan ədəbiyyatı, filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2008.
10. Gözəlova Minəxanım Böyükağa qızı. Postmodernizm ədəbiyyatında Şərq və Qərb (Orxan Pamuk nəsri əsasında), 10.01.02-Türk xalqları ədəbiyyatı, 10.01.08-Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2009.
11. Səlimova Səbinə Arif qızı. Ərəb folkloru və bədii nəsrində ilkin Abbasilər dövrünün təsviri, 10.01.03-Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı), filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2009.
12. Səriyyə Gülağa qızı Gündoğdu. Məhməd Akif Ərsoy yaradıcılığında ictimai problemlərin bədii təcəssümü, 10.01.02-Türk xalqları ədəbiyyatı, filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2009.
13. Sevinc Ənvər qızı Məmmədova. Əbdürrəhman Caminin “Töhfət ül-əhrar” əsərinin leksik tərkibinin məna və quruluşca təhlili (sinonimlər əsasında), 10.02.08-İran dilləri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2009.
14. Anar Ramiz oğlu Kərimov. Hal kateqoriyasının fars dilində ifadə vasitələri (tarixi aspektdə), 10.02.08-İran dilləri, filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2010.
15. Ələkbərova Kəmalə Əndəhət qızı. XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbi dilində osmanlı türkcəsi elementləri, 10.02.06-Türk dilləri, filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2010.
16. Həyat İnzibat qızı Məmmədova. Yaşar Kamal yaradıcılığında folklor motivləri, 10.01.02-Türk xalqları ədəbiyyatı, filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2010.
17. Səkinə Allahverdi qızı Qaybalıyeva. Əbdüllətif Bəndəroğlunun ədəbi-elmi fəaliyyəti, 10.01.02-Türk xalqları ədəbiyyatı, 10.01.01-Azərbaycan ədəbiyyatı, filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2011.
18. Gülnarə Maarif qızı Abdullayeva. Orta əsrlər Ərəb-İspan mədəniyyəti və onun Yəhudi ədəbiyyatına təsiri, 10.01.03-Dünya ədəbiyyatı (Yəhudi ədəbiyyatı), filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2012.
19. Qafar Ramazan oğlu Ocaqlı. Əbu Hamid Əl-Ğəzalinin Ərəb Sufi ədəbiyyatının inkişafında rolu (“İhya Ulumiddin” əsəri əsasında), 10.01.03-Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı), filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2012.
20. Mehdi Musa oğlu Buşehri. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbiyyatının İran ədəbiyyatına təsiri, 10.01.03-Dünya ədəbiyyatı (fars ədəbiyyatı), 10.01.01- Azərbaycan ədəbiyyatı filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2012.
21. Fatma Arif qızı Məcidova. Əmin Ər-Reyhani yaradıcılığında Ərəb şərqi, 5718.01-Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı), filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2013.
22. Səttər Əli qızı Durmaz. Çakəri Sinanın “Yusif və Züleyxa” məsnəvisinin filoloji-tekstoloji tədqiqi, 5717.01-Türk xalqları ədəbiyyatı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2013.
23. Anar Eldəniz oğlu Eyvazov. Klassik Ərəb ədəbiyyatında xütbə janrı, 5718.01-Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı), filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2014.
24. İsa Musa oğlu Özkan. Türk ədəbiyyatşünaslığının təşəkkülü (1860-1923-cü illər), 5717.01-Türk xalqları ədəbiyyatı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2014.
25. Xanımzər Əli qızı Kərimova. Orta əsrlərdə Ərəb ədəbiyyatında “Ədəb” janrı (Əbu Əli Əl-Muassin Ət-Tənuxinin “Nişvar Əl-Muhadara va Əxbar Əl-Muzəkəra” əsəri əsasında), 5718.01-Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı), filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2014.
26. Hüseyn Süleyman oğlu Özkan. Azərbaycan ədəbiyyatında Nazim Hikmət, 5717.01- Türk xalqları ədəbiyyatı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2015.
27. Murat Tuncer oğlu Değer. Türkiyə və Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi roman janrı (Samiha Ayverdi və Əzizə Cəfərzadənin yaradıcılığı əsasında). 5717.01-Türk xalqları ədəbiyyatı. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı. - Bakı, 2015.
28. Həsən Dildar Govhərdani Mohsin oğlu. Məhəmməd İqbalin farsdilli yaradıcılığı. 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (fars ədəbiyyatı). Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi aimaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı. - Bakı,2015.
29. Kamil Möhübbət oğlu Şərifov. Müasir Suriyapoeziyası və Nizar Qəbbani. 5718.01 – Dünya ədəbiyyatı (Ərəb ədəbiyyatı). Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı, 2016.
30. Fatih Kasim oğlu Çevik. Azərbaycan və Türkiyə yazılı aşıq ədəbiyyatında dini motivlər, 5717.01-Türk xalqları ədəbiyyatı. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2016.
31. Abbasəli Əbazər oğlu İmanzadə. Ərəb ədəbi-bədii fikrinin inkişafında mətbuatın rolu. Azərbaycan və Türkiyə yazılı aşıq ədəbiyyatında dini motivlər, 5717.01-Türk xalqları ədəbiyyatı. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2016.


© Copyright 2009-, AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu. Bütün hüquqlar qorunur.
Bağla